Tài liệu giao ban tháng 02 năm 2023

 03/03/2023, 16:27

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023- Bấm để xem

 

Nội dung 2: Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Bộ VHTTDL và Tỉnh giao- Bấm để xem