Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được quy định tại Quyết định số   429   /QĐ- UBND tỉnh  ngày   08   tháng    4  năm 2022   của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

a) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ngành khác có liên quan.

b) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; sáng tác, dàn dựng, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại; bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ; xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa và giải trí của Nhân dân.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ, quyền hạn về phục vụ quản lý nhà nước:

a) Xây dựng kế hoạch công tác; định mức hoạt động (tuyên truyền lưu động, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác); nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hằng năm hoặc giai đoạn;

b) Tổ chức; tập huấn, bồi dưỡng; sáng tác; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, triển lãm, cổ động trực quan, câu lạc bộ, nhóm sở thích và các hình thức hoạt động khác;

c) Phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; xây dựng, thực hiện các mô hình hoạt động mẫu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ;

d) Khai thác, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng;

đ) Kiểm tra hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo trách nhiệm được phân công;

e) Thực hiện công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài tỉnh;

g) Phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

a) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu:

Tổ chức và tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị; các dịnh vụ sự nghiệp công khác được cấp có thẩm quyền ban hành.

b) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa:

- Tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác;

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Điện ảnh:

- Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực điện ảnh; phát hành, phổ biến phim và các hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, tổ chức tuyên truyền, chiếu phim phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần về lĩnh vực điện ảnh cho nhân dân; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, thẩm định việc thực hiện các quy định về kinh doanh, chất lượng nội dung đĩa hình, phim, xuất bản phẩm và các hoạt động điện ảnh của địa phương;

- Tổ chức chiếu phim lưu động và tại rạp; sản xuất, phát hành và phổ biến băng đĩa phim, phóng sự - tài liệu, video, clip, dịch và lồng tiếng, thuyết minh phim dân tộc, các thể loại khác thuộc lĩnh vực Điện ảnh;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các tuần phim, đợt phim kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tổ chức các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế tại địa phương.

d) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn:

Tổ chức sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân trong tỉnh; tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

a) Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế;

b) quản lý tổ chức, bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật

c) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc theo quy định; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ;

c) Phòng Nghệ thuật biểu diễn;

d) Đội Tuyên truyền lưu động;

đ) Đội Chiếu phim.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

3. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc nằm trong tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành phê duyệt quy chế làm việc của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định này và các quy định khác của nhà nước có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

b) Chủ động rà soát, xây dựng vị trí việc làm, kế hoạch biên chế hàng năm của đơn vị; đồng thời bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức theo phê duyệt của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật”.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 164
Hôm qua : 267