Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số:  442 /QĐ-SVHTTDL, ngày 15 tháng 9  năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;

2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có chức năng huấn luyện, đào tạo vận động viên TDTT; Tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp tỉnh; các giải thi đấu khu vực, toàn quốc khi được uỷ quyền đăng cai tổ chức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành; chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và các vụ, Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

4. Cử cán bộ HLV, VĐV, Trọng tài thể thao đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT các tỉnh;

5. Tổ chức thực hiên chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

6. Phối hợp với phòng Quản lý TDTT hướng dẫn các đơn vị cơ sở về phương pháp quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT;

7. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào phục vụ việc tuyển chọn, đào tạo, tập huấn vận động viên, huấn luyện viên nhằm nâng cao thành tích thể thao;

8. Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao;

9. Nghiên cứu và tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT ở điều kiện cho phép được lãnh đạo Sở và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan;

11. Thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn;

12. Mối quan hệ công tác: Phối hợp với các phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, các phòng văn hoá thông tin các huyện, thành phố, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

14. Thực hiện quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

a. Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về công việc được phân công.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các bộ phận chuyên môn

- Bộ phận đào tạo huấn luyện

- Bộ phận tổ chức thi đấu

- Bộ phận hành chính – tổng hợp,

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho từng viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ.

3. Biên chế

Số lượng người làm việc của Trung Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được giao hàng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trong đơn vị trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lai Châu. Giám đốc Trung Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 421
Hôm qua : 547