Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở được quy định tại Quyết định số 106/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Là phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tổng hợp, báo cáo; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính, ISO; quản trị văn phòng của Sở; quản lý về công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; xử lý thông tin, điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các phòng, các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành toàn diện của Giám đốc sở, đảm bảo các điều kiện vật chất và phương tiện làm việc, hoạt động của khối hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Tham mưu xây dựng quy hoạch, đề án, dự án dài hạn, chương trình, kế hoạch năm, quý, tháng về công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

b) Tham mưu quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tuyển dụng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chính sách chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng, phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi phối hợp thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Dự thảo quy định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

e) Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

f) Tổ chức, hướng dẫn lập các hồ sơ, thống kê, cập nhật thông tin, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

g) Quản lý hồ sơ đối tượng, thông qua Hội đồng xét kỷ luật của Sở để xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Công tác cải cách hành chính

a) Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn.

b) Làm đầu mối rà soát, thống kê, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

c) Tham mưu chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở hàng năm.

d) Chủ trì tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

e) Tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định.

3. Công tác Kế hoạch - Tài chính, tài sản công

a) Công tác kế hoạch: Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổng họp, hướng dẫn, kiếm tra, đánh giá và trình Giám đốc sở phê duyệt , ban hành theo thẩm quyền hoặc trình  các cơ quan có thẩm quyền kế hoạch phát triển VHTTDL; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu, công trình sửa chữa, xây dựng cơ bản, các đê án, dự án quy hoạch, kế hoạch hàng năm, 5 năm, dài hạn thuộc lĩnh vực của Sở;

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong lĩnh vực tài chính

- Xây dựng, tổng hợp thẩm định, thuyết minh dự toán kinh phí hàng năm và phát sinh trong năm của toàn ngành.

- Thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, quản lý, đô đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ngân sách được giao hàng năm của các đơn vị trực thuộc.

- Xét duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở; Tổng hợp quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính theo quy định của Luật Ngân sách.

- Thanh quyết toán các nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, không tự chủ (chương trình, dự án, đề tài, nghị quyết, xây dựng cơ bản, đào tạo bồi dưỡng…) theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

- Báo cáo, tổng hợp tình hình công khai tài chính, ngân sách toàn ngành.

c) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở về tài sản công: Quản lý việc mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; Tổng hợp số liệu tài sản toàn ngành.

4. Công tác thi đua khen thưởng

a) Làm Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thi đua giai đoạn và hàng năm.

c) Dự thảo trình Giám đốc ban hành các quy định liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; công nhận sáng kiến.

d) Tổng hợp và chuẩn bị nội dung họp xét khen thưởng; đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở hàng năm.

e) Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong ngành thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

f) Tham mưu tham gia các hoạt động của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội, Cụm Thi đua 07 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

5. Công tác hành chính tổng hợp

a) Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; tổng hợp báo cáo tình hình chung về công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Tổ chức phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp các đoàn khách của Sở. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

c) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Sở chủ trì, tổ chức.

d) Tham mưu các báo cáo về công tác dân vận, kỷ luật kỷ cương hành chính, Quy chế dân chủ…

6. Công tác quản trị văn phòng

a) Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan.

b) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

c) Thực hiện công tác quản lý tài sản; mua sắm trang thiết bị cơ quan.

d) Công tác điều hành phương tiện hoạt động phục vụ nhiệm vụ cơ quan, phục vụ Lãnh đạo Sở.

e) Quản lý công chức, lao động, tài sản được giao.

7. Công tác công nghệ thông tin

Tham mưu công tác quản trị mạng; phần mềm quản lý hồ sơ công việc; chính quyền điện tử; nâng cấp trang thiết bị CNTT (máy tính, các phần mềm ứng dụng), đảm bảo việc thông suốt kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Sở đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tạo môi trường để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia theo dõi và đóng góp cho hoạt động của ngành.

8. Công tác văn thư lưu trữ

a) Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và phát hành văn bản đi, bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định.

b) Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định Nhà nước.

c) Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu, con dấu đúng quy định, có hiệu quả.

e) Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư - lưu trữ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên.

a) Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở. Chánh Văn phòng xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở.

b) Phó Chánh Văn phòng là người tham mưu, giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số mặt công tác do Chánh Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Chuyên viên, nhân viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng theo lĩnh vực phụ trách và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Điều 4. Biên chế  

Biên chế Văn phòng Sở do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung phát sinh, vướng mắc giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 405