QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ- SVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Cục du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật.

Theo dõi, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong tỉnh về lĩnh vực Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án phát triển về du lịch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực du lịch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch của địa phương.

3. Thực hiện các biện pháp để quản lý môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương; tham gia ý kiến đối với các dự án phát triển du lịch trên địa bàn.

4. Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; đề xuất chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

5. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch tại địa phương; tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia và tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận.

6. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt tại địa phương; tiếp nhận thông báo bằng văn bản của đại lý lữ hành về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành; cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật.

7. Thẩm định, công nhận, công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao, hạng 03 sao và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch, chất lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận.

8. Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động hoặc có sự thay đổi về tên, loại hình, quy mô, địa chỉ thông tin về người đại diện theo pháp luật, cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trước khi bắt đầu kinh doanh và tổ chức kiểm tra, công bố danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

10. Cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của pháp luật; kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn.

11. Xây dựng kế hoạch, chương trình quảng bá du lịch và tổ chức thực hiện sự kiện, hội thảo, triển lãm, quảng bá du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt. Phối hợp xây dựng Kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch của địa phương phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

12. Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

13. Thực hiện, phối hợp thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực du lịch.

14. Tham mưu thường trực một số nhiệm vụ mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên Ban Chỉ đạo.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý du lịch có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền. Trưởng phòng xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Phòng Quản lý Du lịch.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền.

c) Công chức chuyên môn nghiệp vụ là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của phòng Quản lý du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Trưởng phòng Quản lý du lịch có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung phát sinh, vướng mắc giao Phòng Quản lý Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 381
Hôm qua : 547