QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Thể dục thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ- SVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2022

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các vụ, Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật.  

Theo dõi, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong tỉnh về lĩnh vực Thể dục thể thao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để trình Chủ tịch UBND tỉnh các chiến lược, quy hoạch tổng thể, chương trình phát triển thể dục thể thao và các dự án quan trọng về thể dục, thể thao của tỉnh; các dự thảo quyết định, chỉ thị của tỉnh về thể dục thể thao.

2. Tham mưu hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, dự án, đề án có liên quan, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao ở địa phương sau khi được phê duyệt; phối hợp thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

3. Phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục, thể thao; vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe của người dân.

4. Tổ chức tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Xây dựng hệ thống giải thi đấu và chỉ đạo, phối hợp tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh.

6. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương.

7. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

8. Tổ chức khai thác, bảo tồn, hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài.

9. Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương.

10. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lực lượng vũ trang và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại địa phương.

11. Tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

12. Tham mưu tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu thường trực một số nhiệm vụ mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên Ban Chỉ đạo.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý Thể dục thể thao có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng và công chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền. Trưởng phòng xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền.

c) Công chức chuyên môn nghiệp vụ là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của phòng Quản lý du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Trưởng phòng Quản lý TDTT có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung phát sinh, vướng mắc giao Phòng Quản lý TDTT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

                                 

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 412
Hôm qua : 547