UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 
  
 

Số: 1924 /KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Lai Châu, ngày  02  tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2022

 

 
  
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư Liên tịch của liên bộ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh;

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL-BNV ngày 25 tháng 10 năm 2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế hiện có, nhu cầu công việc của các đơn vị sự nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế viên chức được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung, tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng đơn vị để tuyển dụng những người bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng người làm việc được giao và chưa sử dụng

- Số người làm việc được giao năm 2022: 155 người.

- Số lượng người làm việc hiện có mặt năm 2022: 143 người.

- Số người làm việc chưa sử dụng năm 2022: 12 người.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 12 vị trí, làm việc tại các đơn vị như sau:

2.1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (09 chỉ tiêu):

- Ca sỹ: 02 chỉ tiêu (có trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Thanh nhạc).

- Diễn viên múa: 05 chỉ tiêu (có trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành múa).

- Nhạc công: 02 chỉ tiêu (có trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Âm nhạc: Ghi ta, Keyboard (Organ)).

          2.2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (03 chỉ tiêu):

          - Huấn luyện viên điền kinh: 01 chỉ tiêu (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành điền kinh).

- Huấn luyện viên Boxing: 01 chỉ tiêu (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Boxing).

- Huấn luyện viên cử tạ: 01 chỉ tiêu (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành cử tạ).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức; Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm (có Phụ lục kèm theo)

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính theo thông báo tuyển dụng, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 kèm 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, nơi nhận, số điện thoại người nhận.

b) Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai trong Phiếu.

4. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hình thức thu lệ phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 nộp lệ phí tuyển dụng trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu sau khi có thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển viên chức.

2. Nội dung: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9, Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a)  Hình thức thi:

Thi thực hành đối với các vị trí: Ca sỹ, diễn viên múa, nhạc công (có trình độ từ Trung cấp trở lên của các chuyên ngành thanh nhạc, múa, nhạc cụ phương tây); Huấn luyện viên (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành điền kinh, Boxing, cử tạ).

b) Nội dung thi: Thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi:

- Thi thực hành: 45 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên

Thực hiện theo quy định Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong:  Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2

4. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

4.1. Người trúng tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thi thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Thông báo tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a. Sau khi ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức, phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

b. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

+ Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm.

+ Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển.

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển.

+ Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

- Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định tại điểm a của mục này.

          1.2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu (Quầy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://svhttdl.laichau.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Thành lập Hội đồng tuyển dụng gồm 05 đến 07 thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Các ủy viên khác của Hội đồng;

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

- Các ủy viên khác là người có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến tổ chức tuyển dung.

Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng để thực hiện công tác tuyển dụng: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch (Thi thực hành vòng 2).

3. Tổ chức tuyển dụng

3.1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Quý IV năm 2022 và đầu Quý I năm 2023.

- Địa điểm Thi Vòng 2:

+ Ca sỹ, diễn viên múa, nhạc công (có trình độ từ Trung cấp trở lên của các chuyên ngành thanh nhạc; múa; âm nhạc: Ghi ta, Keyboard (Organ)). Thi tại phòng tập Phòng Nghệ thuật Biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

+ Huấn luyện viên (có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành điền kinh, Boxing, cử tạ). Thi tại Sân Vận động thành phố Lai Châu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao.

3.2. Trình tự triển khai thực hiện

a) Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://svhttdl.laichau.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp liên quan.

b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

3.3. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

a) Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

VI. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG; KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp

1.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

1.3. Giám đốc Sở xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề so với kết quả xét tuyển của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

2. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Sở ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý gia hạn.

c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại điểm b, khoản 2 này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

d) Giám đốc Sở xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả xét tuyển của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 1.2, mục 1, phần IV Kế hoạch này hoặc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 2 mục này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức

- Chịu trách trước Giám đốc Sở về công tác xét tuyển dụng.

- Thực hiện xét tuyển viên chức theo đúng quy định.

- Lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

- Xây dựng nội dung xét tuyển; xây dựng văn bản hướng dẫn thí sinh dự tuyển và hướng dẫn thí sinh tham gia dự tuyển; hướng dẫn nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển.

- Báo cáo Giám đốc Sở xem xét, công nhận kết quả xét tuyển dụng.

- Công bố kết quả tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

2. Các phòng chức năng thuộc Sở

2.1. Văn phòng Sở

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện và tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển tổ chức xét tuyển theo quy định.

- Đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

- Thu nhận, cập nhật, tổng hợp, lập danh sách Phiếu đăng ký dự xét tuyển dụng trình Hội đồng xét tuyển dụng.

- Tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức.

- Tham mưu ban hành quyết định tuyển dụng.

- Báo cáo kết quả tuyển dụng.

- Xây dựng kinh phí, tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghệp có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định. Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến kỳ xét tuyển.

2.2. Thanh tra Sở

- Cử công chức tham gia các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác tuyển dụng theo thẩm quyền (nếu có).

- Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và Hội đồng tuyển dụng.

2.3. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

- Cử công chức tham gia các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tham mưu cho Ban Giám đốc Sở, Hội đồng tuyển dụng xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, đề thực hành, đáp án câu hỏi thực hành thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao.

- Thực hiện các nội dung liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và Hội đồng tuyển dụng.

2.3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

- Cử công chức tham gia các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tham mưu cho Ban Giám đốc Sở, Hội đồng tuyển dụng xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, đề thực hành, đáp án câu hỏi thực hành thuộc lĩnh vực Văn hóa.

- Thực hiện các nội dung liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và Hội đồng tuyển dụng.

3. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

- Chỉ đạo niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển, lệ phí tuyển dụng… tại trụ sở làm việc của đơn vị (nơi thuận tiện).

- Cử viên chức tham gia xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, đề thực hành, đáp án câu hỏi thực hành và tham gia các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng.

- Ký hợp đồng lao động với người trúng tuyển vào viên chức theo Quyết định của Giám đốc Sở.

- Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; phân công
công tác, phân công hướng dẫn tập sự theo đúng vị trí tuyển dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức theo quy định.

- Thực hiện các nội dung khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở, Hội đồng tuyển dụng.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển (địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu) hoặc số điện thoại: 02133.798.992 để được giải đáp.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;                                (để báo cáo)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài Chính;

- Công an tỉnh Lai Châu;

- Báo Lai Châu (p/h đăng tải);

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (p/h đưa tin);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (p/h đăng tải);

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Trang thông tin điện tử Sở;

- Lưu: VT, VP (Hương).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Chiến Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………., ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑 Nữ 󠄑

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………………………………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………….….

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ……………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………………………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………..

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………….

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

PHỤ LỤC

Số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-SVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

 

Stt

Đơn vị cần tuyển

Vị trí việc làm tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

Ghi chú

Trình độ chuyên môn

Ngành, chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

1

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Ca sỹ

2

Trung cấp trở lên

Thanh nhạc

 

 

 

Diễn viên múa

5

Múa

 

 

Nhạc công

2

Âm nhạc: Ghi ta, Keyboard(Organ)

 

 

2

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

Huấn luyện viên

3

Đại học trở lên

- Điền kinh 01;

- Boxing 01;

- Cử tạ 01.

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 419
Hôm qua : 547