Tài liệu giao ban tháng 01 năm 2023

 03/03/2023, 11:32

Nội dung 1- Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023- Nhấn để xem

Nội dung 2: Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Trung ương, Tỉnh giao- Nhấn để xem