Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-SVHTTDL ngày 01/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Hôm nay (09/11), tại Rạp chiếu phim tỉnh Lai Châu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 nhằm triển khai các văn bản liên quan đến công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ)  đang công tác tại các phòng, đơn vị.

Đ/c Trần Mạnh Hùng- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc và triển khai các văn bản

 

Tại Hội nghị, CBCCVC-NLĐ được quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản một số văn bản pháp luật: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ( Luật số: 13/2022/QH15);  Luật Thanh tra (Luật số: 11/2022/QH15); Nghị quyết số 168/NĐ-CP, ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. CBCCVC-NLĐ của Sở được phổ biến các văn bản mới nhằm thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao: Quyết định số 433/QĐ-LĐBĐVN ngày 22/8/2023 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về ban hanh Luật thi đấu Bóng đá 7 người; Thông tư số 01/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao; Văn bản hợp nhất số 1248/VBHN-BVHTTDL ngày 05/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp nhất Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao và các văn bản khác liên quan đến các lĩnh vực của ngành: Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ướng, quy ước của cộng đồng dân cư Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025....

 

Công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 được tổ chức nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động của Sở nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bài viết liên quan
Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 113
Hôm qua : 465