Sáng nay (3/1), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị có chủ đề "Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, trực tuyến với đầu cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương

Dự điểm cầu Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Lương Chiến Công- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

            Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Năm 2023, bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, phương châm của Ngành “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” được đề xuất, thực hiện từ đầu nhiệm kỳ, Ngành VHTTDL tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Nghị quyết số 01 và các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội, lĩnh vực VHTTDL năm 2023 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng: Toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật, đồng thời “khơi thông” nguồn lực, “kiến tạo” sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tập trung tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho cấp ủy đảng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam với 03 nội hàm Dân tộc, Khoa học và Đại chúng được lan tỏa; công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa đã đi đúng hướng, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để nâng tầm quy mô tổ chức, chất lượng các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp vùng, cấp quốc gia; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Thể thao Việt Nam dựa trên 2 trụ cột, thể thao cho mọi người với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" để phát hiện tạo nguồn, đưa thể thao thành tích cao phát triển. Năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra (8 triệu lượt), tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023. Công tác ngoại giao văn hóa được triển khai tích cực, Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số phiếu cao; công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được cải tiến; công tác truyền thông từng bước có sự chuyển biến mang đến góc nhìn toàn cảnh, nhiều "hương vị mới" về văn hóa, du lịch cho khán giả xem truyền hình...

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, ngành VHTTDL xác định cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp "Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới", tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết công tác năm 2023, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số ý kiến góp phần cải thiện và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy thời gian qua, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được nâng cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn cả về nhận thức và hành động; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành cũng hết sức tự hào vì được đóng góp vào sự nghiệp VHTTDL và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, những người làm công tác VHTTDL đã đạt được trong năm 2023, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước. Theo đó, Bộ, ngành đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai nhiệm vụ. Bộ đã hoàn thành 133/148 (90%) nhiệm vụ Chính phủ giao trong năm 2023; chủ động, tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức như thể chế, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; công tác phối hợp trong ngành và giữa ngành với các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số xuống cấp, thiếu đồng bộ; lĩnh vực thể dục, thể thao vẫn còn những hạn chế, bất cập ở cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; lĩnh vực du lịch chưa phục hồi như trước Covid-19; một số vụ việc phức tạp để kéo dài, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực, bức xúc trong dư luận. Chỉ rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác văn hóa, thể thao, du lịch; phân tích bối cảnh, tình hình, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, truyền thống và kết quả đạt được; vượt qua khó khăn, thách thức; tạo bứt phá để tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

 

Bài viết liên quan
Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 405
Hôm qua : 547