Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) . Tối 19/8 , tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Chương trình biểu diễn đã thu hút đông đảo sự tham dự của lãnh đạo, chiến sĩ cùng Nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được dàn dựng nhằm tiếp tục khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và tri thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam nói chung và con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Thông qua Chương trình, muốn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là việc phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lai Châu nói riêng trước yêu cầu mới, bao gồm cả những giá trị văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa hiện đại, mà tiêu biểu là giá trị dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ và Đề cương về Văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Chương trình nghệ thuật là hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam gắn với các ngày kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; và cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), tiến tới chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu.

Chương trình được chuẩn bị chu đáo, sự kết hợp hài hòa từ sân khấu, trang phục, đạo cụ, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng và sự chuyển tải tinh tế của các nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên của tỉnh Lai Châu. Chương trình nghệ thuật “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” gồm 16 tiết mục, được trình diễn trong 3 phần, mỗi tiết mục đều được chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, hoành tráng thể hiện được các nội dung chính

Chương trình nghệ thuật được biểu diễn cùng với những cung bậc cảm xúc trong những ngày mùa Thu Cách Mạng sẽ làm nổi bật giá trị những luận điểm cơ bản của ”Đề cương về văn hóa Việt Nam- Tiền đề quan trọng để văn hóa dân tộc phát triển qua nhiều giai đoạn với những điều chỉnh đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với những điều kiện thực tiễn. Thông qua những lời ca, điệu múa, khả năng diễn xuất của đội ngũ diễn viên, khẳng định những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng đã mang tới niềm tin, niềm tự hào lớn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Tiết mục mở màn hát múa " Huyền thoại Việt Nam bay lên" do tập thể nam nữ diễn viên thể hiện

Tiết mục hát múa "Ngọn đuốc soi đường"     

Tiết mục Lá cờ Đảng      

Tiết mục Múa " Hoa văn của Mẹ" do Pờ Nu, Lường Tiên cùng tốp nữ múa thể hiện

Tiết mục Múa "Hội mừng khăn mới"

Tiết mục hòa tấu: "Hội rừng" do Trần Trung, cùng dàn nhạc thể hiện

Tiết mục: "Che la la" do tốp ca nam thể hiện

Tiết mục Múa: Vũ hội bản Dao do Lừ Dũng, Sùng Dành cùng tốp nam nữ múa thể hiện

Tiết mục Lời Đảng – lời hiệu triệu trái tim do Cẩm Vân cùng tốp nữ thể hiện

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, và đ/c Trần Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên tại Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo lãnh đạo, chiến sĩ và Nhân dân xem và cổ vũ

Thăm dò ý kiến
làm sao để có một bức ảnh đẹp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 213