Tài liệu HN 6 tháng đầu năm 2023

 03/08/2023, 14:55

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm- Tải để xem

Biểu chỉ tiêu kết quả toàn ngành- Tải để xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành- Tải để xem

Biểu thực hiện công tác chỉ đạo điều hành- Tải để xem

Biểu thực hiện công tác chỉ đạo điều hành- Tải để xem