Tài liệu giao ban tháng 5 năm 2023

 02/06/2023, 06:20

Báo  cáo tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6- nhấn để xem

Biểu chỉ tiêu hoạt động phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5- nhấn để xem

Báo cáo tóm tắt kết tại Cuộc họp giao ban thường ký tháng 5 năm 2023- nhấn để xem

Báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ Tỉnh, Bộ giao trong tháng- nhấn để xem