Tài liệu giao ban tháng 4 năm 2023

 09/05/2023, 15:21

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện  tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5- nhấn để xem

Biểu mẫu kèm theo báo cáo- nhấn để xem

Nội dung 2: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh, Bộ giao- nhấn để xem