Văn bản dự thảo

xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ- HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 18/10/2019

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào