Văn bản dự thảo

V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 05/04/2019

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào