Văn bản dự thảo

Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 10/07/2019

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào