Văn bản dự thảo

Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 1 số điều Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 02/07/2019

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào