Văn bản dự thảo

Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

Văn bản đã hết hạn xin ý kiến ngày 15/07/2020

Ý kiến góp ý

Không có ý kiến nào