Văn bản dự thảo

Trích yếu Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ- HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh 07/10/2019 18/10/2019
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24 09/08/2019 20/08/2019
Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND 08/07/2019 10/07/2019
Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 1 số điều Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 17/06/2019 02/07/2019
Dự thảo quyết định mức chi đội TTLĐ theo công văn 559 12/06/2019 15/07/2019
Văn bản lấy ý kiến hướng dẫn PTTDĐKXDĐSVH lần 2 27/05/2019 04/06/2019
Dự thảo thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10/04/2019 16/04/2019
V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 26/03/2019 05/04/2019
V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa 12/03/2019 18/03/2019
Mời họp BCĐ Phong trào Toàn dân 25/02/2019 27/02/2019
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31/01/2019 28/02/2019
Dự thảo triển khai công tác gia đình năm 2019 24/01/2019 29/01/2019
Dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động Phong trào TDĐKXD ĐSVHnăm 2019 24/01/2019 29/01/2019
Danh sách thành tích cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa 14/01/2019 24/01/2019
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sản xuất và kịch bản phim " Du lịch Lai Châu" 18/05/2018 25/05/2018
Đầu «1    2» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 21 bản ghi)