Văn bản dự thảo

Trích yếu Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
Đề án "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" 07/08/2020 12/08/2020
Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu 01/07/2020 15/07/2020
Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 01/06/2020 24/06/2020
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn 08/05/2020 08/06/2020
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 29/04/2020 29/05/2020
xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ- HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh 07/10/2019 18/10/2019
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24 09/08/2019 20/08/2019
Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND 08/07/2019 10/07/2019
Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 1 số điều Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 17/06/2019 02/07/2019
Dự thảo quyết định mức chi đội TTLĐ theo công văn 559 12/06/2019 15/07/2019
Văn bản lấy ý kiến hướng dẫn PTTDĐKXDĐSVH lần 2 27/05/2019 04/06/2019
Dự thảo thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10/04/2019 16/04/2019
V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 26/03/2019 05/04/2019
V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa 12/03/2019 18/03/2019
Mời họp BCĐ Phong trào Toàn dân 25/02/2019 27/02/2019
Đầu «1    2» Cuối
Hiển thị 1-15 (trong tổng số 26 bản ghi)