Hướng dẫn nghiệp vụ

Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung câu hỏi:
Mã bảo mật:

 

Xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch?

Ngô Sinh Nguyên (nsnguyen@vsd.com.vn)17/07/2015 | 08:29:18

Xin Quý sở cho biết, làm thế nào để có thẻ hướng dẫn viên du lịch