Trang chủ Giới thiệu

DANH BẠ

19/04/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu được Quy định tại Quyết định số  10 /2017/QĐ-UBND ngày...

Danh bạ Ngành

03/03/2015

Cơ cấu tổ chức

09/02/2015