Trang chủ Các phòng, ban

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở được quy định tại Quyết định số 02/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Giám...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình được quy định tại Quyết định số 01/QĐ- SVHTTDL ngày 04...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch -  Tài chính được Quy định tại Quyết định số 431/QĐ- SVHTTDL, ngày 15 tháng 9...

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thể và Du lịch tỉnh Lai Châu

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thể và Du lịch tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịchđược quy định tại Quyết định số 434 /QĐ- SVHTTDL ngày 15   tháng  9...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 435/QĐ- SVHTTDL ngày  15 tháng 9...