Trang chủ Các phòng, ban

KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐIỆN ẢNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ 54 NĂM ĐIỆN ẢNH LAI CHÂU

16/03/2017

     Nhân kỷ niệm 64 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam ( 15/03/1954- 15/  03/2017); 54 năm Ngày thành lập Điện ảnh Lai Châu, sáng ngày 13/03 /2017,...

Nghiệp vụ văn hóa

05/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ văn hóa được quy định tại Quyết định số 370/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn...

Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao

05/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 371/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013...

Văn phòng sở

04/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng sở được quy định tại Quyết định 365/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao...

Phòng Kế hoạch-Tài chính

04/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch-Tài chính được quy định tại Quyết định số 366/QĐ/SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở...

Thanh tra

04/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Quyết định số 367/QĐ-SVHTTDL ngày...

Nghiệp vụ Du lịch

04/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ Du lịch được quy định tại Quyết định 368/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn...

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa- gia đình

04/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Xây dựng nếp sống văn hóa-gia đình được quy định tại Quyết định số 369/QĐ-SVHTTDL ngày...

Tổ chức cán bộ

03/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ được quy định tại Quyết định số 364/QĐ-SVHTTDL ngày 03/9/2013 của Sở Văn...