Trang chủ Các phòng, ban

Họp bàn khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Dù lượn quốc tế Việt Nam lần thứ I - Lai Châu năm 2021

21/08/2020

Ngày 21/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp, bàn khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thi đấu Dù lượn quốc tế Việt Nam lần thứ...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

23/03/2020

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở được quy định tại Quyết định số 08/QĐ-SVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Giám...

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thể và Du lịch tỉnh Lai Châu

23/03/2020

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình được quy định tại Quyết định số 01/QĐ- SVHTTDL ngày 04...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịchđược quy định tại Quyết định số 434 /QĐ- SVHTTDL ngày 15   tháng  9...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao

07/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 435/QĐ- SVHTTDL ngày  15 tháng 9...