Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp

Nâng cao công tác phân loại, bảo quản hiện vật tại Bảo tàng tỉnh

11/06/2021

     Bảo tàng tỉnh Lai Châu là nơi lưu giữ, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của người...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được quy định tại Quyết định số 03/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh

06/12/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 438/QĐ- SVHTTDL ngày 15 tháng 9  năm...

Chức năng, nhiệm vụ Bảo tàng tỉnh Lai Châu

15/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung hoạt động và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 439/QĐ- SVHTTDL ngày...

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

09/11/2017

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số:  442 /QĐ-SVHTTDL, ngày...