Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

16/01/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được quy định tại Quyết định số 03/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh

06/12/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 438/QĐ- SVHTTDL ngày 15 tháng 9  năm...

Chức năng, nhiệm vụ Bảo tàng tỉnh Lai Châu

15/11/2017

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung hoạt động và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 439/QĐ- SVHTTDL ngày...

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

09/11/2017

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số:  442 /QĐ-SVHTTDL, ngày...