Trang chủ Các phòng, ban Xây dựng nếp sống văn hóa-gia đình

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa- gia đình

04/03/2015 Số lượt xem: 2075 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Xây dựng nếp sống văn hóa-gia đình được quy định tại Quyết định số 369/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

(Ban hành kèm theo Quyết định số  369 /QĐ-SVHTTDL ngày  3/9/2013

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________

          I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

2. Chức năng

Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đời sống văn hóa cơ sở và gia đình. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình; tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; tham mưu quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Hướng dẫn thực hiện việc thực hiện văn minh trong việc, cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của vụ Gia đình – Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Nếp sống văn hoá

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan soạn thảo các văn bản quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; văn minh công sở… theo sự phân công của Giám đốc sở.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh các dự thảo văn bản quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi Quyết định được ban hành.

1.2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

- Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh.

- Trình Giám đốc sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ tỉnh đến cơ sở.  

- Trình Giám đốc sở và Trưởng Ban chỉ đạo phong trào tỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp tỉnh.

1.3. Thiết chế văn hóa - Văn hoá cơ sở

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh dự thảo quy hoạch các thiết chế văn hóa tại cơ sở;

- Tham mưu  hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình HĐND, UBND ban hành cơ chế, chính sách về văn hóa cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hàng năm và dài hạn;

+ Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn  Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực đời sống văn hóa cơ sở;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp có liên quan triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu quản lý, chỉ đạo việc xây dựng và duy trì đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

- Phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước, hương ước.

-  Tham mưu quản lý, hướng dẫn xây dựng và duy trì tủ sách thư viện tại cơ sở

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành hướng dẫn duy trì và phát triển các loại hình văn hóa phù hợp với địa phương, dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra toàn bộ các nội dung hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã có các hoạt động văn hóa tại cơ sở.

1.4. Gia đình

- Tham mưu giúp Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực gia đình.

- Tham mưu giúp Giám đốc sở triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; các Mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

- Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình và các nội dung liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.( co ở mục 2. đề nghị xem lại)

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình. Tổ chức các lớp tập huấn thuộc chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với các Bộ ngành của trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

1.6. Tham gia thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở văn hoá, thể thao và du lịch

1.7 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình có Trưởng phòng và các Phó phòng.

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về mọi lĩnh vực hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

        2. Biên chế của Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân bổ hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phải phù hợp chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định.    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa – Gia đình. Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa – Gia đình có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.