Trang chủ Các phòng, ban Văn phòng

Văn phòng sở

04/03/2015 Số lượt xem: 2255 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng sở được quy định tại Quyết định 365/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số  365 /QĐ - SVHTTDL ngày  3  tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

 
 

 

 

 

I.  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Văn phòng Sở là cơ quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

 2. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin; điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của Khối Văn phòng Sở.

II.  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở.

1.2. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở công tác điều hành các hoạt động của Sở; điều hòa, tổ chức phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị; thực hiện quy chế phối hợp công tác với các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

            1.3. Đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong công tác tham mưu, xây dựng dự thảo các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, các chuyên đề, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 1.4. Chủ trì tham mưu triển khai, thực hiện công tác pháp chế tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành theo quy định hiện hành.

1.5. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các cuộc hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở.

1.6. Là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác đối nội, đối ngoại;

1.7. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Sở

1.8. Thẩm tra các loại văn bản của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành. Trong trường hợp văn bản chưa đảm bảo được yêu cầu về thể thức, nội dung theo quy định thì Văn phòng Sở có quyền đề nghị cơ quan, đơn vị tham mưu văn bản thống nhất, hoàn chỉnh bổ sung theo quy định hiện hành.

1.9. Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn; đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo quy chế của Sở;

1.10. Chủ trì, phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng, các cuộc họp, làm việc của Sở, các ngày kỷ niệm, các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, thông tin, kiến thức về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo Kế hoạch của Sở;

1.11. Chủ trì, phối hợp quản lý kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Khối Văn phòng Sở và công tác quản trị nội bộ;

1.12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch và tổng hợp công tác cải cách hành chính của Sở; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Sở;

1.13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

1.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của Văn phòng.

 Phó Chánh Văn phòng là người giúp việc cho Chánh Văn phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Biên chế

Biên chế của Văn phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm của Sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở. Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Sở đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

          _________________________________________________