Trang chủ Các phòng, ban Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

16/01/2019 Số lượt xem: 1665 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở được quy định tại Quyết định số 02/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Điều 1.  Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thông tin, tổng hợp các hoạt động của Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, công tác kế hoạch; quản lý nội quy, quy chế, công tác văn thư - lưu trữ, hành chính- quản trị; công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng của Sở; công tác giáo dục pháp luật, pháp chế, cải cách hành chính; quản lý mạng LAN, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở; quản lý thu chi tài chính, tài sản khối hành chính.

Điều 2.   Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng, trình Giám đốc Sở ban hành chương trình, kế hoạch công tác , nội quy, quy chế làm việc của Sở; đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế đó; đề án thành lập, chia tách, giải thể và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; tổng hợp báo cáo tình hình chung về công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại phòng “một cửa” theo đúng quy trình ISO; chủ trì, hướng dẫn các phòng, đơn vị áp dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào các hoạt động vào cơ quan, đơn vị.

4. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở cho UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phân công của UBND tỉnh.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

6.  Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

7.  Tham mưu dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; trưởng, phó trưởng phòng của các phòng trực thuộc đơn vị.

8. Tham mưu dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật để Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

9.  Trực tiếp phụ trách công tác văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật; tổ chức phân loại, đề xuất xử lý các loại văn bản đến, văn bản đi, thực hiện việc nhân bản, phát hành các văn bản đến lãnh đạo Sở, các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan; quản lý, sử dụng con dấu của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

10. Tiếp nhận, thẩm tra các loại văn bản của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu trước khi trình lãnh đạo Sở ký, ban hành.

11.  Chủ trì, tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý về công tác tài chính, kế toán phục vụ các hoạt động của khối Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật; tổ chức công tác quản trị nội bộ; quản lý, điều phối tài sản đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc, công tác vệ sinh và công tác bảo vệ an toàn cơ quan của khối Văn phòng Sở; thực hiện công tác lễ tân, hậu cần trong việc đón tiếp các đoàn khách của Sở và các đoàn công tác của Sở.

12.  Thực hiện đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác đối nội, đối ngoại, cung cấp thông tin cho báo chí, công tác phát ngôn theo quy định của pháp luật và theo Quy chế của Sở.

13. Tham gia xây dựng, góp ý các kế hoạch, đề án, dự án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở.

14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên.

a. Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở. Chánh Văn phòng xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở.

b. Phó Chánh Văn phòng là người tham mưu, giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số mặt công tác do Chánh Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c. Chuyên viên, nhân viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế Văn phòng Sở do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 Qịnh này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở. Chánh Văn phòng có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

 

Bài viết khác