Trang chủ Văn hóa & Gia đình

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2000 – 2020).

20/11/2020 Số lượt xem: 2225 In trang này
     Sáng ngày 19/11, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2000 - 2020. Chủ trì Hội nghị, Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh.

     Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 09 điểm cầu, tại điểm cầu tỉnh dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, UBND, UB MTTQ và thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị.

     20 năm qua, Các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã chủ động, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào vào Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 05 năm và hàng năm; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện thành phố lồng ghép các nhiệm vụ của phong trào vào các hoạt động chuyên môn phù hợp với đặc thù ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay 100%  cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch gắn các nội dung tuyên truyền về phong trào “TDĐKXDĐSVH” vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn được kiện toàn và từng bước đi vào nề nếp, chủ động trong công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tích cực tham mưu cho UBND các cấp ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của phong trào... 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

     Công tác thông tin, tuyên truyền về Phong trào được các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các cấp triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh với nhiều hình thức khác nhau: đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền các nội dung về phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tuyên truyền trên các loại báo, cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, tổ chức đưa thông tin về cơ sở; tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình/buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ; truyên truyền hệ thống băng rôn, khẩu hiệu về phong trào… nhằm thực hiện tốt 05 nội dung của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”: tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hoá; xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.

     Trong 20 năm qua, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,12% (trung bình giảm 3 - 5%/ năm), Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 100% khu dân cư xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tự quản; duy trì và giữ vững 31 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội; 289 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy; 691 khu dân cư không phát sinh tội phạm; 100% khu dân cư xây dựng và áp dụng quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được nội quy, quy chế làm việc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã rèn luyện được tác phong làm việc công nghiệp, khoa học; hàng năm có trên 90% hộ gia đình, khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí đảm bảo an ninh; thực hiện tốt quy ước, hương ước tại cộng đồng dân cư; phong trào văn hóa, văn nghệ  tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2004 - 2020, toàn tỉnh tổ chức gần 20.000 chương trình/buổi giao lưu văn nghệ quần chúng tại cơ sở; trên 1.500 hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ các cấp; 20 cuộc truyền thông giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; nhân rộng và duy trì 395 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 72 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với 425 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững... Hiện nay, toàn tỉnh có 984 thiết chế văn hoá, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của Nhân dân.

     Cũng trong thời gian qua, 07 nội dung quan trọng của phong trào “TDĐKXDĐSVH” được Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phong trào xây dựng bản, khu phố văn hóa, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”; phong trào xây dựng gương “Người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến”. Đến hết năm 2019, có 78.822 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 82,5% tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh, tăng 60,6% so với năm 2004; có 78,2% bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 55,9% so với năm 2004; có 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 73,7 % so với năm 2004; 16/94 xã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 3/12 phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Phong trào thể dục thể thao quần chúng thời gian qua được tích cực đẩy mạnh, giai đoạn 2004 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 248 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; 998 giải thi đấu thể thao cấp huyện; trên 3.000 buổi/giải thi đấu, giao lưu thể dục, thể thao quần chúng tại cơ sở; thành lập và duy trì được 348 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục, thể thao; 16.256 gia đình thể thao; 127.308 người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên chiếm 27,66% dân số. Đến nay, phong tràocv“Học tập, lao động sáng tạo” đã được triển khai rộng khắp trong Nhân dân với tổng số 75.678  “Gia đình học tập”; 1.251 “Dòng họ học tập”; 987 “Cộng đồng học tập”; 604 “Đơn vị học tập”; 825 khu dân cư không có trẻ em bỏ học. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 10.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng...

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã đánh giá cao những kết quả tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng nêu ra các hạn chế cần phải khắc phục: Tỷ lệ xã phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vẫn còn thấp, việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa có nơi còn hình thức, thiếu chặt chẽ, chưa thực sự chú trọng về chất lượng; tỷ lệ hộ nghèo, sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tình trạng vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn còn ở mức cao... Trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu của Phong trào: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm triển khai sâu rộng phong trào “TDĐKXDĐSVH” tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn, củng cố quốc phòng, an ninh...

     Trong dịp này Nhân dịp này, 24 tập thể, 7 cá nhân và 19 hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen về những đóng góp thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020.

Bình luận