Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa tỉnh

Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Triển lãm

26/03/2015 Số lượt xem: 1847 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Triển lãm tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định 376/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Triển lãm tỉnh Lai Châu

Ban hành kèm theo Quyết định số 376   /QĐ- SVHTTDL ngày 3 tháng 9  năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 
 

 

 

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

1.2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

1.4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích-câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa-nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

1.5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc;

 1.6. Tổ chức, tham gia các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại. Đăng cai tổ chức các hội thi, hội diễn khu vực và toàn quốc.

1.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa-nghệ thuật.

1.8. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

1.9. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa-nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

1.10. Thực hiện một số dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

1.11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.12 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng.

1.13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

2. Quyền hạn.

2.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

2.2. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

a. Giám đốc:

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b. Phó Giám đốc:

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các các hoạt động của Trung tâm.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng

a. Phòng Hành chính tổng hợp

b. Phòng Nghệ thuật quần chúng

c. Phòng Tuyên truyền cổ động - triển lãm

d. Đội tuyên truyền lưu động

3. Biên chế

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Triển lãm tỉnh căn cứ cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế. Việc tuyển dụng, bố trí viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Triển lãm tỉnh Lai Châu. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Triển lãm tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.