Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

16/01/2019 Số lượt xem: 21379 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được quy định tại Quyết định số 03/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành khác có liên quan.

Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở; xây dựng, thể nghiệm, biểu diễn các chuyên ngành nghệ thuật nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng năm theo chức năng nhiệm vụ trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, điện ảnh.

3. Hướng dẫn, xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật cho các đội văn nghệ chủ chốt, các nghệ nhân; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa, hạt nhân, nghệ nhân cơ sở.

4. Xây dựng, nâng cao hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh, hướng dẫn, duy trì các đội văn nghệ quần chúng và các hình thức hoạt động văn hóa đến quần chúng cơ sở nhằm định hướng nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thu văn hóa của nhân dân (đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa).

5. Khai thác sưu tầm, nâng cao, phổ biến, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức, tham gia các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội.

6. Tổ chức cho cán bộ, viên chức cơ quan đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức khảo sát, tập huấn, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, phát triển sự nghiệp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế. Phối hợp tuyển sinh học sinh là con em các dân tộc ở địa phương, các tỉnh trong cả nước có khả năng về nghệ thuật chuyên nghiệp gửi về các trường nghệ thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận.

7. Xây dựng và biểu diễn thực nghiệm, hoàn thiện các chương trình, tiết mục thực nghiệm; tiết mục thực nghiệm; tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, hoạt động giao lưu nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật của tỉnh Lai Châu với các địa phương khác trong nước và quốc tế.

8. Sản xuất phim phục vụ công tác tuyên truyền trong, ngoài tỉnh, dự Liên hoan phim; chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động; lồng tiếng thuyết minh tiếng dân tộc thiểu số ; in, sao, nhân bản phim, cung cấp phim phục vụ chính trị miễn phí cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực nghiệm đổi mới hoạt động điện ảnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phục vụ nhân dân.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 11.  Được quyền thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

a. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mọi mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

b. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong công tác lãnh đạo đơn vị, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và chế độ chính sách đối với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ: Gồm 03 phòng và 02 đội

a. Phòng Hành chính -Tổng hợp

b. Phòng Nghệ thuật biểu diễn

c. Phòng Nghiệp vụ

d. Đội tuyên truyền lưu động

đ. Đội chiếu phim

3. Biên chế và số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị theo quy định, nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được UBND tỉnh giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Giám đốc Trung tâm Văn hóa  Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.