Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT

Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao

10/03/2015 Số lượt xem: 2501 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 373/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

 QUY ĐỊNH

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện Năng khiếu Thể dục, Thể thao

Kèm theo Quyết định số: 373   /QĐ-SVHTTDL, ngày   3 tháng  9   năm 2013

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

___________________________

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Trung tâm Huấn luyện Năng khiếu TDTT là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;

2. Chức năng

Trung tâm Huấn luyện Năng khiếu TDTT có chức năng huấn luyện, tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh;có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành; chịu sự chỉ đạo, quản lý, chỉ và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và các vụ, tổng cục thể dục –  thể thao thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Tổ chức các giải thi đấu, hội thi thể thao theo chương trình, kế hoạch hàng năm được Giám đốc Sở phê duyệt, tham gia tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh;

1.2. Tập huấn, tuyển chọn, đào tạo VĐV của tỉnh, thành lập Đoàn tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc;

1.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên, hướng dẫn viên, TDTT cho tỉnh và cơ sở;

1.4. Phối hợp với các Trung tâm Thể thao tỉnh bạn, hoặc gửi về Trung tâm Thể thao Quốc gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho  HLV, VĐV, Trọng tài thể thao;

1.5. Phối hợp với phòng nghiệp vụ TDTT hướng dẫn phương pháp tập luyện TDTT cho quần chúng, CLB TDTT cơ sở, xã hội hoá về TDTT; tổ chức áp dụng các hoạt động TDTT Dân tộc, kết hợp với các môn TDTT hiện đại;

1.6. Tổ chức áp dụng khoa học kỹ thuật vào phục vụ việc tuyển chọn, đào tạo, tập huấn vận động viên, hướng dẫn viên, huấn luyện viên nhằm nâng cao thể thao thành tích cao;

1.7. Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao;

1.8. Phối hợp với phòng Nghiệp vụ TDTT xây dựng hệ thống thi đấu các môn thể thao trong toàn tỉnh, chương trình tổ chức các giải thi đấu, giúp các ngành, huyện (thị) tổ chức đào tạo và thi đấu các môn thể thao;

1.9. Nghiên cứu và tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT ở điều kiện cho phép được lãnh đạo Sở và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan;

1.11. Thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn

1.12. Mỗi quan hệ công tác: Phối hợp với phong nghiệp vụ TDTT và các phong ban chuyên môn trong sở để hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao;

1.13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý, sử dụng tài chính tài sản, các nguồn được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

a. Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về công việc được phân công. Khi vắng mặt Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn

- Phòng Nghiệp vụ thi đấu

- Phòng hành chính – tổng hợp,

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện năng khiếu Thể dục thể thao có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho từng cán bộ cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ.

3. Biên chế:

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện năng khiếu Thể dục thể thao căn cứ cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế. Việc tuyển dụng, bố trí viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Huấn luyện năng khiếu Thể dục thể thao. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện năng khiếu Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.