Trang chủ Các phòng, ban Tổ chức cán bộ

Tổ chức cán bộ

03/03/2015 Số lượt xem: 2256 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ được quy định tại Quyết định số 364/QĐ-SVHTTDL ngày 03/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUY ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ

( Ban hành kèm theo Quyết định số  364  /SVHTTDL ngày  3 tháng  9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

 
 

 

 

          I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

   1. Vị trí

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   2. Chức năng

Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện về tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua- khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và chế độ chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua- khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ chính sách của các cơ quan Bộ VHTTDL, tỉnh Lai Châu.

          II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

          1. Nhiệm vụ

   1.1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ.

- Trình Giám đốc Sở phương án tổ chức; quy hoạch cán bộ các phòng, đơn vị sự nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật công chức; luật viên chức và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập, xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với các điều kiện thực tế của tỉnh theo từng giai đoạn;

  - Xây dựng kế hoạch biên chế, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành từng giai đoạn, xây dựng cơ cấu vị trí việc làm đối với từng phòng, đơn vị

          - Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành theo quy định; thống kê cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

          - Thực hiện quy trình và thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

   - Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng xét tuyển dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  1.2. Công tác thi đua khen thưởng của ngành.

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các quy định của Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của tỉnh về công tác thi đua – khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

          - Hướng dẫn các phòng, đơn vị bình xét khen thưởng đột xuất, khen thưởng thường xuyên theo quy định.

          - Tổng hợp các hình thức khen thưởng trình Hội đồng thi đua – khen thưởng của Sở

            - Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình cấp thẩm quyền khen thưởng

            - Theo dõi, tổng hợp, thống kê số liệu định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

          - Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     1.3. Công tác đào taọ, bồi dưỡng:

            - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác đào taọ, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

          - Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trong ngành

          - Phối hợp với các phòng, đơn vị mở các lớp tập huấn theo quy định.

          - Tham mưu với lãnh đạo Sở trong việc cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

           - Theo dõi, tổng hợp, thống kê số liệu định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

    1.4. Thực hiện chế độ chính sách:

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Đảm bảo đúng và đủ về các chính sách đối với CBCCVC – lao động trong ngành (nâng lương, BHXH, ốm đau, thai sản, thôi việc, nghỉ chế độ và các chế độ theo đặc thù của ngành văn hóa, thể thao & du lịch theo quy định của Nhà nước).

   1.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ thuộc diện Sở quản lý

- Phổ biến, hướng dẫn nội dung, biện pháp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngành.

1.6. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

1.8. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

          III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng và phó Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

b.  Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

2. Biên chế

          Phòng Tổ chức cán bộ có biên chế thuộc biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, tập thể cán bộ, công chức phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ được xem xét điều chỉnh.