Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Thư viện tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh

06/12/2017 Số lượt xem: 935 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 438/QĐ- SVHTTDL ngày 15 tháng 9  năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu    

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thư viện tỉnh Lai Châu nằm trong hệ thống thư viện công cộng do UBND tỉnh Lai Châu thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Lai Châu, có chức năng thu thập bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu, thư tịch được xuất bản tại địa phương, nói về địa phương các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy Thư viện;

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện;

4. Thu thập lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường chuyên nghiệp được mở tại địa phương;

5. Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị và bộ phận tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn;

6. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng các hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

7. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương;

9. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - Thư mục địa phương;

10. Thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động Thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – Thư viện của hệ thống thư viện công cộng;

11. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyên sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương;

12. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

13. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tham mưu với Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

14. Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

15. Thực hiện quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với các cơ quan chức năng;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao;

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Thư viện gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

a. Giám đốc:

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, tài chính ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của đơn vị.

b. Phó Giám đốc:

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc thư viện tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng trực thuộc

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp

b. Phòng Nghiệp vụ

* Nhiệm vụ của các phòng, đội thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Biên chế

Số lượng người làm việc của Thư viện tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được giao hàng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế,  số lượng người làm việc trong đơn vị trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

 Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Thư viện tỉnh Lai Châu. Giám đốc Thư viện tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

 

Bài viết khác