Trang chủ Các phòng, ban Thanh tra

Thanh tra

04/03/2015 Số lượt xem: 1944 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Quyết định số 367/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thể và Du lịch tỉnh Lai Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 367/QĐ- SVHTTDL ngày 3  tháng 9 năm 2013

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, TỔ CHỨC CỦA THANH TRA SỞ

1. Vị trí

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu,

2. Chức năng

Có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác tổ chức nghiệp vụ Thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và công tác tổ chức nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở có con dấu riêng và có tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

1.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1.4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1.6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

1.7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

1.8. Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình được phát hiện qua công tác thanh tra.

1.9. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

1.10. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

1.11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

1.13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra

Chánh Thanh tra Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của Thanh tra Sở.

Phó Chánh Thanh tra Sở là người giúp việc cho Chánh Thanh tra Sở, phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ và của pháp luật.

2. Biên chế

Biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật./.

                               _________________________________