Trang chủ Các phòng, ban Quản lý Văn hóa và Gia đình

Nghiệp vụ văn hóa

05/03/2015 Số lượt xem: 2321 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ văn hóa được quy định tại Quyết định số 370/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 370 /QĐ- SVHTTDL ngày  3 tháng  9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

__________________________

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

2. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ văn hóa có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn hóa: Di sản văn hoá; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động, quảng cáo ở địa phương; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở  theo quy định của pháp luật. 
          Phòng Nghiệp vụ Văn hoá chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn về Di sản văn hoá; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động, quảng cáo thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

Theo dõi, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị Bảo tàng; Thư viện; Trung tâm Văn hoá, Thông tin – Triển lãm; Đoàn nghệ thuật; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh và các phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã trong tỉnh về lĩnh vực văn hoá. 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Tham mưu với Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về văn hóa.

- Dự thảo quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.2. Về Di sản văn hoá:

a. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;

b. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

c. Tổ chức thực hiện công tác điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d. Hướng dẫn thủ tục và cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan của di tích;

g. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thu, nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

h.Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

i. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

1.3. Về nghệ thuật biểu diễn:

a. Hướng dẫn, phối hợp tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vị quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn và nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

c. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở  trong nước và có các yếu tố nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân:

- Đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;

- Các tổ chức kinh tế-xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.

d. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu với Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; tham mưu với Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương;

đ. Tổ chức việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

e. Tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành chương trình ca nhạc và vở diễn.

1.4. Về Điện ảnh:

a. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

b. Thẩm định cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

c. Thẩm định cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

d. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

1.5. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a. Làm nhiệm vụ tham mưu cho thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, triển lãm, nhiếp ảnh quy mô cấp tỉnh;

c. Thẩm định cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;

d. Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.6. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật.

a. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

c. Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.7. Về thư viện:

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định;

b. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;

c. Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.8. Về quảng cáo.

a. Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b. Thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa nô, băng zôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc ở nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

1.9. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động.

a. Hướng dẫn tổ chức và quản lý các lễ hội trên địa bàn tỉnh;

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội trên địa bàn tỉnh;

c. Tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn;

d. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường; quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

e. Tham mưu tổ chức các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

g. Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

1.10. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa đối với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

1.11. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các đặc san, ấn phẩm, bản tin của ngành;

1.12. Tham gia biên soạn tài liệu nghiệp vụ và tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ dự các lớp tập huấn quản lý nghiệp vụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tham gia thực hiện các tập tài liệu nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trong nội bộ ngành.

1.13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.14. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm khác như:

a) Tổ chức hoạt động giám định tư pháp về văn hóa;

b) Đề xuất, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý nghiệp vụ văn hóa nhằm phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp của ngành;

c) Tham gia kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, xuất nhập văn hoá phẩm trên địa bàn tỉnh;

1.15. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý.

1.16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với các cơ quan chức năng

1.17.. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

- Thực hiện, phối hợp thực hiện các đề án, d��̣ án thuộc lĩnh vực văn hóa

- Tham mưu thường trực một số nhiệm vụ mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

b. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, 01 Phó phòng được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và Phó phòng do Giám đốc Sở thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của phòng do Giám đốc Sở Quyết định theo định mức biên chế chung của Cơ quan Văn phòng Sở được UBND tỉnh giao hàng năm và quy định của Pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Văn hóa. Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.