Trang chủ Các phòng, ban Quản lý Văn hóa và Gia đình

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

16/01/2019 Số lượt xem: 13768 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình được quy định tại Quyết định số 01/QĐ- SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu    

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa và gia đình: Di sản văn hoá; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, liên quan; văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động, quảng cáo ở địa phương; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở  theo quy định của pháp luật; Văn phòng thường trực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, văn hóa cơ sở, hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn mới, văn học.

Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo dõi, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh và các phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố trong tỉnh về lĩnh vực văn hoá và công tác gia đình.

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu với Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL: Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình; phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương; Dự thảo quyết định, chỉ thị, nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về văn hóa, gia đình; Dự thảo quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, gia đình theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hóa và gia đình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Về Di sản văn hoá:

+ Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa vật thể ở địa phương; cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

          + Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

+ Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

+ Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh của địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

  + Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

  + Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hiện vật hợp pháp ở địa phương;

+ Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

3.  Về nghệ thuật biểu diễn:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

- Nhà hát; Đoàn Nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật nhằm mục đích kinh doanh).

+ Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

+ Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

+ Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

+ Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

4. Về điện ảnh

+ Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

+ Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng các hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

+ Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh, địa phương sản xuất và nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

+ Phối hợp kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương;

5. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

+ Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

+ Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép triển lãm, mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

+ Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

+ Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý động hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

6. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

+ Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Về thư viện:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về quảng cáo:

+ Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

+ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

+ Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

9. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

+ Tổ chức thực hiện và phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

+ Hướng dẫn tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương; hướng dẫn tổ chức các lễ hội.

+ Tham mưu tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

+ Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động vũ trường; hướng dẫn hoạt động quản lý kinh doanh karaoke; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

+ Hướng dẫn việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

+ Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hướng dân tổ chức các lễ hội.

+ Hướng dẫn việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

10. Về văn học

+ Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  11. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa tại địa phương; hướng dẫn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước.

12. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tham mưu các hoạt động Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

13. Công tác gia đình: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình;Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Tham mưu hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

 14. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa và gia đình đối với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc lĩnh vực văn hóa.

 15. Tham gia biên soạn tài liệu nghiệp vụ và tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ dự các lớp tập huấn quản lý nghiệp vụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tham gia thực hiện các tập tài liệu nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trong nội bộ ngành.

16. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm khác như:

+ Tổ chức hoạt động giám định tư pháp về văn hóa;

+ Đề xuất, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý Quản lý Văn hóavà gia đình nhằm phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp của ngành;

+ Tham gia kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, xuất nhập văn hoá phẩm trên địa bàn tỉnh khi được đề nghị;

17. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình với cơ quan chức năng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý.

          19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

          - Thực hiện, phối hợp thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa;

          - Tham mưu thường trực một số nhiệm vụ mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách  và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

b. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

c. Chuyên viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế của phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

 Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

 

Bài viết khác