Trang chủ Các phòng, ban Quản lý Thể dục thể thao

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao

07/11/2017 Số lượt xem: 15282 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 435/QĐ- SVHTTDL ngày  15 tháng 9 năm 2017của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu  

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý TDTT là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Phòng Quản lý thể dục thể thao có chức năng tham mưu giúp Ban giám đốc Sở quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trong toàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các vụ, Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược, quy hoạch tổng thể, chương trình phát triển thể dục thể thao và các dự án quan trọng; các dự thảo quyết định, chỉ thị về thể dục thể thao trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm phát triển thể dục, thể thao và các dự án, đề án về thể dục, thể thao;

- Các quy định về quản lý hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao cho người khuyết tật và thể thao giải trí;

- Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ thể dục, thể thao;

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch và các dự án, đề án về thể dục thể thao sau khi được phê duyệt theo quy định hiện hành;

4. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khai thác phát triển, phổ biến các môn thể thao hiện đại, thể thao dân tộc truyền thống;

5. Tham mưu xây dựng các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong cấp cho Vận động viên, Huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

  7. Giúp Ban Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp quản lý và theo quy định hiện hành;     

  8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng và xử lý các hành vi tiêu cực, các vi phạm trong hoạt động Thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;

9. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao cấp tỉnh;

10. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu khu vực và toàn quốc, sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

11. Giúp Ban Giám đốc Sở quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh;

12. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định: kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV; kế hoạch tập huấn thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh trước khi trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt và tham gia thẩm định các đề án, dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục, thể thao ở địa phương;

13. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

14. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

15. Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

16. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

17. Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

18. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thể dục thể thao; tổ chức xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hoạt động thể dục thể thao trong tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

19. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh với các cơ quan chức năng; các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

 Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

b. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

c. Chuyên viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế của phòng Quản lý thể dục thể thao do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

 Điều 4. Tổ chức thực hiện

 Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao. Trưởng phòng Quản lý TDTT có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.