Trang chủ Các phòng, ban Quản lý Du lịch

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịch

07/11/2017 Số lượt xem: 14145 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Du lịchđược quy định tại Quyết định số 434 /QĐ- SVHTTDL ngày 15   tháng  9 năm  2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu  

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thực hiện chức năng tham mưu cho BGĐ sở quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ban Giám đốc Sở, Giám Đốc Sở.

2. Phòng Quản lý Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ban Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

          Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, xây dựng các chiến lược, các chương trình hành động trong lĩnh vực hoạt động du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt.

          3. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          4. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa phương.

          5. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch trong trường hợp điểm du lịch, khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện theo quy định.

          6. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật.

          7. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

          8. Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

9. Thẩm định và Quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

          10. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

          11. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          12. Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

          13. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.

          14. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch ở địa phương.

          15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật.

          16. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.

          17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

          19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

          20. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, phống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          21. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

22. Lập kế hoạch và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực được giao có nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các  chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

          1. Phòng Quản lý du lịch có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

b. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

c. Chuyên viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế của phòng Quản lý du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

          Điều 4. Tổ chức thực hiện

          Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý du lịch. Trưởng phòng Quản lý du lịch có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

 

Bài viết khác