Trang chủ Các phòng, ban Nghiệp vụ Thể dục thể thao

Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao

05/03/2015 Số lượt xem: 2003 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 371/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số  37  /QĐ- SVHTTDL ngày  3  tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

 
 

 

 

 

          I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

          1. Vị trí

Phòng quản lý Nghiệp vụ TDTT là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Chức năng

- Có chức tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu,  và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các vụ, tổng cục thể dục – thể thao thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

          II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

          1. Nhiệm vụ

1.1. Trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để trình Chủ tịch UBND tỉnh chiến lược, quy hoạch tổng thể, chương trình của tỉnh phát triển thể dục thể thao và các dự án quan trọng của tỉnh về thể dục, thể thao; các dự thảo quyết định, chỉ thị của tỉnh về thể dục thể thao.

          2. Trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt, ban hành:

          2.1. Kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm phát triển thể dục, thể thao và các dự án, đề án về thể dục, thể thao;

          2.2. Các quy định về quản lý hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao cho người khuyết tật và thể thao giải trí;

          2.3. Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội trong tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ thể dục, thể thao.

          3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch và các dự án, đề án về thể dục thể thao sau khi được phê duyệt theo quy định hiện hành.

          4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT, khai thác phát triển, phổ biến các môn thể thao hiện đại, thể thao dân tộc truyền thống;

          5. Tham mưu xây dựng các chính sách chế độ trong hoạt động TDTT ở địa phương trên cơ sở các quy định chung của Trung ương.

          6. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong cấp cho Vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thaobthuoocj thẩm quyền quản lý của Sở.

          7. Giúp Ban giám đốc Sở quản lý Nhà nước về TDTT trên địa bàn tỉnh;

          8. Quản lý chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức xã hội, cá nhân trong hoạt động thể dục, thể thao theo phân cấp quản lý và theo quy định hiện hành.   

9. Phối hợp xây dựng các tiêu chí thi đua khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thể dục, thể thao quần chúng;

          10. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng và xử lý các hành vi tiêu cực, các vi phạm trong hoạt động Thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;

          11. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

          12. Giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh;

          13. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng chương trình phối hợp. Tổ chức, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động Thể dục, thể thao;

          14. Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

          15. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

          16. Hướng dẫn đăng ký và tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của các cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh;

          17. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong cấp cho Vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

          18. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thể dục thể thao; tổ chức việc xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hoạt động thể dục thể thao trong tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;

          19. Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng huấn luyện viên, HDV, trọng tài Thể dục thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

20. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh;

21. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng;  các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3. Quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

          III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          1. Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao có trưởng phòng và phó trưởng phòng

- Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

- Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

          - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          2. Biên chế

Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao có biên chế riêng được tổng hợp và thuộc biên chế hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao. Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo quy định của pháp luật./.