Trang chủ Các phòng, ban Kế hoạch-Tài chính

Phòng Kế hoạch-Tài chính

04/03/2015 Số lượt xem: 1953 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch-Tài chính được quy định tại Quyết định số 366/QĐ/SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Kế hoạch -  Tài chính

( Ban hành kèm theo Quyết định số 366 / QĐ -  SVHTTDL, ngày 3 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 
 

 

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Phòng Kế hoạch, Tài chính là phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Chức năng

Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện về xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính, thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong địa bàn tỉnh Lai Châu, theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở tài chính tỉnh, vụ kế hoạch tài chính – Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền: Kế hoạch phát triển VHTTDL dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án, công trình xây dựng cơ bản;  các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

1.2. Tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án, công trình xây dựng cơ bản; các chế độ chính sách,  tiêu chuẩn, định mức; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch  - Tài chính

1.3. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Sở trong việc xây dựng, tổng hợp và trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm; phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xét duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; Lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của toàn ngành. Tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Sở.

1.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý toàn diện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, Nghị quyết của tỉnh và các dự án khác thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

1.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực được giao. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.7. Tham gia thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

1.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

1.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

2. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và Phó phòng do Giám đốc Sở thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

Phòng Kế hoạch - Tài chính có biên chế riêng được tổng hợp và thuộc biên chế hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.