Trang chủ Các phòng, ban Kế hoạch-Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính

07/11/2017 Số lượt xem: 1612 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch -  Tài chính được Quy định tại Quyết định số 431/QĐ- SVHTTDL, ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính, thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của ngành, theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và hướng dẫn chuyên môn của Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính; vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và trình Giám đốc Sở phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền; hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền: Kế hoạch phát triển VHTTDL dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu, chương trình dự án, công trình xây dựng cơ bản;  các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Quản l�� về tài chính, tài sản được giao, thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về Văn hóa, Thể thao, Du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xét duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của toàn ngành. Tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Sở.

5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu, các chương trình, Nghị quyết của tỉnh và các dự án khác thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Tham gia thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

 1. Phòng Kế hoạch-Tài chính có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

b. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

c. Chuyên viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế của phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.