Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh

Đoàn Nghệ thuật

26/03/2015 Số lượt xem: 2502 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định số 375/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu.

Quy định

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu

Kèm theo Quyết định số: 375 /QĐ-SVHTTDL, ngày  3  tháng  9  năm 2013

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

___________________________

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Chức năng

Đoàn Nghệ thuật tỉnh có chức năng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc trong tỉnh.

II.  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, vở diễn sân khấu có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đối với quần chúng nhân dân;

1.2. Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nghệ thuật biểu diễn;

1.3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của Đoàn; Phối hợp tuyển sinh học sinh là con em các dân tộc ở địa phương có năng khiếu gửi về các trường nghệ thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận;

1.4. Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn trong nước và các tổ chức Quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Tham gia các cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với các cơ quan chức năng.

1.7 Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn;

2.3 quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo đoàn gồm có Trưởng đoàn và các Phó đoàn

a. Trưởng Đoàn là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b. Các Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Trưởng đoàn phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và pháp luật về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Trưởng đoàn có thể ủy quyền cho một trong các Phó Trưởng đoàn điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng đoàn, Phó đoàn thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Đội Hành chính - Kỹ thuật;

- Đội múa;

- Đội ca;

- Đội nhạc;

- Phòng Nghệ thuật biểu diễn.

Trưởng Đoàn Nghệ thuật có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho từng cán bộ cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ.

3. Biên chế:

Trưởng Đoàn Nghệ thuật căn cứ cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế. Việc tuyển dụng, bố trí viên chức của Đoàn căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.

______________________________