Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

 

          1. Lãnh đạo Sở:

           Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 01 đ/c Giám đốc và 01 đ/c Phó giám đốc

 

Đ/c Tẩn thị Quế - Giám đốc

ĐT: 0972.530.367

          Đ/c Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

 

 

Đ/c Trần Mạnh Hùng- Phó giám đốc

ĐT: 0988.714.441      

           Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

          Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật.

         Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

          2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

          2.1. Văn phòng;

          2.2. Thanh tra;

          2.3. Phòng Quản lý văn hóa và gia đình

          2.4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

          2.5. Phòng Quản lý Du lịch

          3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở :

          3.1. Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh;

          3.2. Thư viện tỉnh;

          3.3. Bảo tàng tỉnh;

          3.4. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao