Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thời kỳ hội nhập

11/10/2017 Số lượt xem: 75 In trang này
     Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế hội nhập đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự giao lưu hội nhập với các nước trên thế giới là cơ hội để nền văn hóa nước ta thêm đa dạng, phong phú, nhưng đó cũng là nguy cơ làm mất dần các giá trị văn hóa truyền thống. Bởi vậy việc giáo dục đạo đức, lối sống đặc biệt là giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình để có những định hướng đúng đắn trong việc kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của thời đại là một vấn đề bức thiết hiện nay.

     Một thực tế cho thấy, mặt trái của nền kinh tế thị trường là các giá trị đạo đức, lối sống có xu hướng lai căng, biến đổi như: lối sống thực dụng, ích kỷ, sống gấp, sống thử, ngoại tình, xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành tình dục, bạo lực gia đình, thiếu quan tâm đến người già, trẻ em, sa vào các tệ nạn xã hội ... làm lung lay những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được cha ông ta gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không định hướng kịp thời để giới trẻ tiếp thu một cách có chọn lọc thì những giá trị về đạo đức, lối sống nói riêng và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ta nói chung không những bị lai căng mà còn mất dần theo thời gian.

     Để có những định hướng đúng đắn trong việc kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và tiếp thu giá trị tiên tiến của thời đại nhằm tạo ra một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong những năm qua Lai Châu đã có rất nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trên các phương tiện thông tin đại chúng với hàng loạt các tin, bài, ảnh, phóng sự ca ngợi các tấm gương điển hình tiên tiến về xây dựng gia đình văn hoá, tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, trong quan hệ vợ, chồng... Tổ chức được gần 1.000 buổi họp dân tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và hơn 150 buổi tuyên truyền trực tiếp về các giá trị tốt đẹp trong gia đình cho nhân trên địa bàn tỉnh. Có gần 30.000 tờ rơi, tờ gấp về xây dựng gia đình hạnh phúc, truyền thông các giá trị tốt đẹp trong gia đình được phát đến tận tay người dân. Xây dựng và phát sóng được 04 phim phóng sự tuyên truyền các giá trị tốt đẹp trong gia đình. Hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu với các thông điệp về giáo dục đạo đức, lối sống được treo trên các trục đường chính. Hàng trăm câu chuyện thông tin ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, hạnh phúc gia đình, lên án các tệ nạn xã hội, sự suy đồi đạo đức... được tuyên truyền lưu động trên phạm vi toàn tỉnh. Và có rất nhiều cuộc giao lưu văn hoá, văn nghệ tại cơ sở với mục đích thông qua các làn điệu dân ca, dân vũ tuyên truyền đến người dân vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội, ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc... đã được tổ chức tại Lai Châu.

     Với những nỗ lực đó, đến nay Lai châu đã bước đầu có được những kết quả đáng khích lệ như: tỷ lệ bạo lực gia đình ngày càng giảm từ hơn 13.000 vụ năm 2004 giảm xuống còn 237 vụ năm 2016,  tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục, tỷ lệ ly hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tỷ lệ phụ nữ lấy chồng nước ngoài, sinh con thứ ba... giảm hẳn so với trước, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hoá không ngừng tăng lên. Cùng với đó nhận thức của người dân về việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ, của dân tộc, ý thức phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng được nâng cao, các thành viên trong gia đình chung sống hòa thuận, hạnh phúc hơn, tình đoàn kết xóm giềng được thắt chặt

Ảnh: Thu Hoài

     Để các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cần có giải pháp thiết thực như:

     Thứ nhất, xã hội hoá và đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

     Thứ hai, xây dựng các phóng sự ngắn, các tiểu phẩm hài với các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh  vào các giờ vàng để thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân

     Thứ ba, tăng số lượng bài viết, số lần phát sóng và thời lượng phát sóng các bài truyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đầu tư về chiều sâu đối với nội dung bài tuyên truyền đồng thời phải đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với mọi đối tượng;

     Thứ tư, tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống vào các buổi sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ, đặc biệt là các câu lạc bộ về gia đình.

     Bằng những hoạt động, thiết thực, cụ thể đó, trong tương lai công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu hứa hẹn sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần giữ gìn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bình luận