Trang chủ Các đơn vị sự nghiệp Bảo tàng tỉnh

Bảo tàng tỉnh

26/03/2015 Số lượt xem: 3453 In trang này
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định 377/QĐ-SVHTTDL ngày 3/9/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung hoạt động

và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu

Ban hành kèm theo Quyết định số 377 /QĐ- SVHTTDL  ngày 3 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

 

 
 

 

 

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Bảo tàng tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Bảo tàng tình Lai Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn của Cục Di sản văn hóa.

2. chức năng

là thiết chế văn hóa, có chức năng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của quần chúng.

Quản lý di tích, thực hiện công tác gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phù hợp với nội dung, tính chất theo quy định của pháp luật.

 II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. nhiệm vụ

             1.1. Hoạt động Sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể

             Sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng thông qua các phương thức sau đây:

            - Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

             - Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

             - Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân.

          Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. .

          1.2. Hoạt động kiểm kê

          a) Tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006.

- Tiếp nhận, đăng ký, sắp xếp, theo dõi tình hình xuất, nhập và tình trạng bảo tàng hiện vật.

- Lập và quản lý hồ sơ liên quan đến hiện vật.

- Tổ chức thẩm định, bổ sung thông tin về hiện vật.

- Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật.

- Xây dựng hệ thống phiếu tra cứu hiện vật.

           b) Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

           1.3. Hoạt động bảo quản

           a) Thực hiện việc bảo quản hiện vật theo quy định, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật bao gồm.

           - Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;

           - Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;

           - Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật.

          b) Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài bảo tàng.

          c) Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu, hiện vật.

           1.4. Hoạt động trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật

          Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của bảo tàng, phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

          Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị, trật t��� an toàn xã hội. Đảm bảo an toàn, an ninh trọng khu vực do Bảo tàng quản lý. Phối hợp với các cơ quan, hữu quan đón tiệp, phục vụ khách tham quan Bảo tàng.

            1.5. Hoạt động giáo dục

            a) Hoạt động giáo dục của bảo tàng bao gồm:

             - Hướng dẫn tham quan;

             - Tổ chức chương trình giáo dục;

             - Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề;

             - Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng.

            b) Chương trình giáo dục của bảo tàng phải phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của bảo tàng.

            c) Chương trình giáo dục của bảo tàng nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

            1.6. Hoạt động truyền thông

            a) Hoạt động truyền thông của bảo tàng bao gồm:

            - Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng;

           - Tổ chức chương trình quảng bá và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng;

           - Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của bảo tàng;

 b) Hoạt động truyền thông của bảo tàng phải phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện các hình thức tuyên truyền, trưng bày chuyên đề, tĩnh tại, lưu động tại địa phương  theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về giá trị di sản văn hóa tỉnh Lai Châu.

          1.7. Hoạt động dịch vụ.

          - Tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí và các dịch vụ;

          - Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm bảo tàng;

          - Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch;

          - Bảo quản phục hồi, làm bản sao tài liệu hiện vật;

          - Hợp tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.      

- Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của Pháp luật.

          1.8. Hoạt động nghiên cứu khoa học

          - Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo tàng được thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn.

          Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết và nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng để phục vụ công chúng và góp phần phát triển lý luận bảo tàng học.

          - Bảo tàng được liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng.

          1.9. Quản lý di tích.

          - Thực hiện xây dựng hồ sơ tham mưu cho các cấp lãnh đạo về xếp hạng di tích trên địa bàn;

- Quản lý và phát huy giá trị của di tích thực hiện theo quy định của Nhà nước về bảo vệ di tích.

1.10. Thực hiện một số dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

1.11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng.

1.13. Thực hiện một số dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước.

2.2 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.3. quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          1. Lãnh đạo Bảo tàng Gồm Giám đốc, các phó giám đốc:

          a) Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Bảo tàng.

           b) Các phó giám đốc tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác lãnh đạo Bảo tàng và phụ trách một số lĩnh vực công tác chuyên môn do Giám đốc phân công và trịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về công việc được phân công.

          Khi Giám đốc vắng măt có thể ủy quyền cho một trong các phó Giám đốc quản lý, điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

           c) Việc bổ nhiệm, miến nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các bộ phận trực thuộc:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý di tích;

c) Phòng Kiểm kê, bảo quản, sưu tầm;

e) Phòng Trưng bày - tuyên truyền, giáo dục;

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lai Châu có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể, bố trí sắp xếp cán bộ, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và trình độ chuyên môn cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Bảo tàng theo quy định.

         3. Biên chế

Biên chế của Bảo tàng thực hiện theo định mức biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm giám đốc Bảo tàng tỉnh Lai Châu căn cứ cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế. Việc tuyển dụng, bố trí công việc cho cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan căn cứ vào trình độ,chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Lai Châu. Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lai  Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.